mbraetz - Kryptographiespielplatz 2.2 FAV MAIL 
  Nihilisten-Substitution - Digraph-Chiffre der russischen Nihilisten 0d686733543d766d47a094e013a581a0Klartext:
Geheimtext:
Passwort 1:
Passwort 2:
12345
       
1 ABCDE
2 FGHJK
3 LMNOP
4 QRSTU
5 VWXYZSignatur: Felix Otto, Stefan Luttenberger 20150716 1.1

I: Release v1.0 20080620: Erste Version
I: Update v1.1 20150716: Korrekturen
  © 2000-2015 - mbraetz-webprojects 0.289 sec, 757.9 kB, 777.9 kB (limit: 120 sec)