mbraetz - Kryptographiespielplatz 2.2 FAV MAIL 
  Nihilisten-Substitution - Digraph-Chiffre der russischen Nihilisten 06d24824c88befdfd21609042e38783eKlartext:
Geheimtext:
Passwort 1:
Passwort 2:
12345
       
1 ABCDE
2 FGHJK
3 LMNOP
4 QRSTU
5 VWXYZSignatur: Felix Otto, Stefan Luttenberger 20150716 1.1

I: Release v1.0 20080620: Erste Version
I: Update v1.1 20150716: Korrekturen
  © 2000-2015 - mbraetz-webprojects 0.24 sec, 585.1 kB, 686.5 kB (limit: 120 sec)